Algemene voorwaarden

Versie 28/07/2020

 1. Deze algemene voorwaarden zijn enerzijds van toepassing op de identificatie-en autorisatie-dienst en anderzijds op de applicaties die op of via het DPA-platform beschikbaar zijn (hierna “de Webapplicaties” genoemd). Deze diensten worden aangeboden door
  (a)    Diplad namens de Orde van de Vlaamse Balies (“OVB”) 
  (b)    Ordre des Barreaux Francophones et Germanophone (“Avocats.be”)
  (c)    Orde van advocaten bij het Hof van Cassatie van België (“A(D)VOCASS”)

  Hierna gezamenlijk aangeduid als de “Dienstverlener”. 

  De ad hoc Dienstverlener, namelijk Diplad, die handelt voor de OVB, Avocats.be of A(D)VOCASS, wordt voor elke Gebruiker bepaald door de Balie waar de betrokken advocaat lid van is.
   
 2. De applicaties die via dit platform beschikbaar zijn, kunnen geïntegreerd of gehost worden op een website (de “Website”) waarvan de voorwaarden verschillend kunnen zijn.
  Bovendien kan de identificatie-en autorisatie-dienst toegang verlenen tot andere diensten of informatiebronnen die soms alleen onder de controle van de Dienstverlener vallen en waarop afzonderlijke voorwaarden van toepassing zijn of die onderworpen zijn aan specifieke wettelijke bepalingen. 

  Eventuele specifieke voorwaarden van een applicatie die afwijken van deze algemene voorwaarden van het DPA-platform hebben voorrang op deze algemene voorwaarden. Het wordt ten zeerste aanbevolen om deze algemene voorwaarden en de toepasselijke specifieke voorwaarden aandachtig door te nemen voordat u de Webapplicaties en de Website gebruikt.
   
 3. Na aanvaarding van de toepasselijke voorwaarden en mits naleving van de wettelijke bepalingen mogen de Webapplicaties gebruikt worden door:

  (a)    Alle advocaten die lid zijn van een Balie die deel uitmaakt van de OVB, Avocats.be of A(D)VOCASS;
  (b)    Het administratief personeel dat door bovenvermelde advocaten is gemachtigd om de aanvragen in hun naam en voor hun rekening te gebruiken, en dit uitsluitend als onderdeel van hun mandaat voor deze advocaten (hierna de “Gemachtigende(n))” genoemd).

  Advocaten moeten ervoor zorgen dat hun Gemachtigde(n) onderworpen is/zijn aan een vertrouwelijkheidsclausule, die het beroepsgeheim waarborgt en waardoor de wettelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van de privacy en de bescherming van persoonsgegevens, van de personen wiens gegevens via de aanvragen worden verwerkt, worden nageleefd.

  De advocaten of hun administratief personeel worden in deze algemene voorwaarden aangeduid met de term “Gebruiker(s)”.

  Een overzicht van de algemene en specifieke voorwaarden die de Gebruiker heeft aanvaard is beschikbaar op het dashboard. Op het dashboard is eveneens een overzicht beschikbaar van de machtigingen die een Gebruiker heeft verleend.
   
 4. Door de Webapplicaties te gebruiken, bevestigen de Gebruikers dat zij deze algemene voorwaarden hebben gelezen en begrijpen en dat ze het ermee eens zijn dat deze voorwaarden op hen van toepassing zijn. De Gebruikers zullen derden niet toestaan om de Webapplicaties te gebruiken als deze derden niet voldoen aan de voorwaarden, zoals in deze algemene voorwaarden en in de toepasselijke specifieke voorwaarden. Gebruikers zijn in ieder geval verplicht om derden te informeren over de inhoud van deze algemene voorwaarden.
   
 5. Het gebruik van het DPA-platform en de diensten waartoe de Webapplicaties toegang geeft, kan betalend zijn. Als dit het geval is, zullen deze kosten duidelijk worden meegedeeld via de Webapplicatie en zal de Gebruiker ze op voorhand moeten aanvaarden. Kosten die op een andere locatie worden meegedeeld zijn louter indicatief.

  De Gebruikers bevestigen dat zij de kosten aanvaarden door de betalende dienst te gebruiken. Van de bestelde betaalde diensten wordt op het DPA-platform een schriftelijke samenvatting in elektronische vorm bewaard. Deze blijft ten minste één jaar toegankelijk voor de Gebruikers.

  De kosten worden alleen in rekening gebracht indien de bestelde dienst met succes is geleverd, tenzij het falen van de dienst geheel of gedeeltelijk te wijten is aan een foutieve of onvolledige opgave van gegevens door de Gebruiker, of tenzij essentiële onderdelen van de dienst nog steeds met succes uitgevoerd kunnen worden.

  Indien de Gebruiker de vorige facturen van de Dienstverlener niet volgens de op de factuur vermelde betalingsvoorwaarden heeft voldaan, kan hem de toegang ontzegd worden tot de betalende diensten van de Webapplicaties. De Gebruiker erkent dat de punctuele betaling van de verschuldigde en onbetwiste facturen een verplichting is die deel uitmaakt van de confraternele uitoefening van zijn beroep en dat, in geval van aanhoudende niet-betaling van onbetwiste facturen van de Dienstverlener, de Dienstverlener het recht heeft om de Stafhouder van de betrokken advocaat hiervan in kennis te stellen.

  Wanneer de Gebruiker de betalende diensten die hem via een Webapplicatie ter beschikking worden gesteld in het kader van een pro-Deo-missie – in het kader van een opdracht waarvoor hij door een Bureau voor rechtsbijstand is aangewezen – wil gebruiken, kan hij dit aangeven door een juist Pro Deo bestandsnummer in te voeren. Bij validatie van dit nummer, zal een gereduceerd tarief worden toegepast voor de dienst in kwestie.
   
 6. De identificatie-en autorisatie-dienst stelt Gebruikers in staat om zich betrouwbaar te identificeren bij de Dienstverlener en/of bij de diensten of informatiebronnen van derden, die via de Webapplicaties toegankelijk zijn. Hiertoe staat de Gebruiker de Dienstverlener toe om zijn identiteit, zijn hoedanigheid en zijn vergunning te controleren. Gebruikers zullen dan toegang hebben tot de diensten of informatiebronnen van hun keuze, indien zij de toepasselijke toegangsvoorwaarden aanvaarden en respecteren. 
   
 7. Bij gebruik van Webapplicaties en diensten die toegankelijk zijn via Webapplicaties, zorgen Gebruikers ervoor dat alle gegevens die zij zelf invoeren correct, volledig en waarheidsgetrouw zijn. Indien de gegevens die zij zelf invoeren niet correct, volledig en waarheidsgetrouw zijn, kan de goede werking van de Webapplicatie en de diensten die via de Webapplicatie beschikbaar worden gesteld, niet worden gegarandeerd. In dergelijke situaties geeft de Dienstverlener geen garanties van welke aard dan ook met betrekking tot het gebruik van de Webapplicaties en de diensten die toegankelijk zijn via de Webapplicaties.

  In geen geval kan de Dienstverlener aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de gedeelde documenten, correspondentie of onderdelen die door de Gebruiker via de Webapplicaties worden verstrekt.
   
 8. Onverminderd de voorgaande uitsluiting van garanties, is de aansprakelijkheid van de Dienstverlener voor het niet functioneren of het slecht functioneren van de aanvragen en voor eventuele daaruit voortvloeiende schade in ieder geval beperkt tot een maximumbedrag van 2 500 EUR per incident, ongeacht de oorzaak van het incident of de aard van de schade, behalve in het geval van fraude, fysieke schade of overlijden, of wanneer de wet een dergelijke beperking van de aansprakelijkheid verbiedt. Onrechtstreekse of gevolgschade kan op geen enkele wijze aanleiding geven tot enige schadevergoeding.
   
 9. In geen geval is de Dienstverlener aansprakelijk voor enige schade die geheel of gedeeltelijk aan derden kan worden toegerekend, inclusief maar niet beperkt tot technische storingen of technische onderbrekingen van de diensten, informatiebronnen of infrastructuren die niet onder de exclusieve controle van de Dienstverlener vallen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, incidenten waarbij elektronische communicatie met gerechtshoven of rechtbanken wordt verhinderd of vertraagd als gevolg van technische storing of technische verstoring van de computersystemen van Justitie waarop de Webapplicaties zijn aangesloten.
   
 10. Geen enkel ander gebruik van de Webapplicaties dan beschreven in deze algemene voorwaarden en de toepasselijke specifieke voorwaarden, is toegestaan. De Gebruiker verbindt zich ertoe zich te onthouden van elk gedrag dat niet voldoet aan deze algemene voorwaarden, de toepasselijke specifieke voorwaarden, de toepasselijke wetten en de geldende ethische en deontologische regels. Bovendien zal de Gebruiker niets ondernemen (ook niet uit nalatigheid) dat de werking van de Webapplicaties, van andere applicaties of diensten waarmee de Webapplicaties samenwerken, van de gegevensstroom en -opslag via de Webapplicaties verstoort of onderbreekt, of dat de belangen van de Dienstverlener en die van andere Gebruikers van de Webapplicaties schaadt. Schending van deze regels kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid. De Dienstverlener heeft het recht om te allen tijde na te gaan of de informatie die door de Gebruikers wordt ingevoerd in de Webapplicaties of diensten die via de Webapplicaties toegankelijk zijn, juist, volledig en waarheidsgetrouw is. Indien er fouten worden aangetroffen, is de Dienstverlener gerechtigd om aanspraak te maken op terugbetaling. In geval van indicaties van opzettelijke fouten, zoals een ongerechtvaardigd verzoek om Pro-Deo-tarieven, kan ook een onderzoek naar de eerbiediging van de ethische en deontologische regels worden uitgevoerd, wat kan leiden tot tuchtstraffen. 
   
 11. Het gebruik van de Webapplicaties vereist het bezit en het gebruik van de middelen van identificatie en ondertekening zoals meegedeeld door de Balie waarbij de Gebruiker is aangesloten. Gebruikers van de Webapplicaties bevestigen en garanderen dat (i) alleen zij toegang hebben tot (a) de middelen die dienen ter identificatie en/of om een elektronische handtekening te plaatsen, (b) elke Gebruikerscode of bijbehorende pincode; (ii) zij de benodigde software op hun computer correct hebben geïnstalleerd; en (iii) zij als een goede huisvader voor de veiligheid van hun systeem zorgen. De Dienstverlener geeft geen garanties en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet naleven van deze verplichting door de Gebruiker. 
   
 12. De Webapplicaties zijn ontworpen, beheerd en ter beschikking gesteld met redelijke zorgvuldigheid, en de Dienstverlener streeft ernaar om de beschikbaarheid en de permanente bruikbaarheid 24 uur per dag, elke werkdag (gedefinieerd als alle dagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen en Belgische feestdagen) te waarborgen. De Gebruiker erkent en aanvaardt dat de Dienstverlener de authenticatiedienst die toegang biedt tot de Webapplicaties slechts 99% garandeert tijdens werkdagen van 08:00 tot 22:00 (de operationele periode, dagelijks gemeten gedurende deze uren). De Webapplicaties kunnen voorzien in andere garanties wat betreft hun beschikbaarheid en werking. Indien de Gebruiker de applicaties wenst te gebruiken op een ander tijdstip dan tijdens de gebruiksperiode, zal hij dit volledig op eigen risico doen en zonder enige garantie van beschikbaarheid of gebruik. 
   
 13. De beschikbaarheid en operationaliteit van de Webapplicaties kan omwille van onderhoud, updates of interventies opgeschort of beëindigd worden. De Gebruiker begrijpt en stemt ermee in dat de Webapplicaties of de Website kunnen evolueren en dat dit gevolgen kan hebben op de beschikbaarheid en functionaliteit. Dienovereenkomstig is elk gebruik van de Webapplicaties onderworpen aan de algemene voorwaarden en specifieke die van toepassing zijn op het moment van gebruik. Deze algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd door de Dienstverlener indien nodig en zijn niet betwistbaar.
   
 14. Het gebruik van de Webapplicaties vereist de verwerking van bepaalde persoonsgegevens. Persoonsgegevens die via de Webapplicaties worden ingezameld, worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en het privacybeleid van de Dienstverlener (“Privacybeleid”). Dit Privacybeleid is beschikbaar op de Website. Het aanvaarden van de algemene voorwaarden impliceert ook de aanvaarding van het Privacybeleid. De Gebruiker bevestigt daarmee dat hij het Privacybeleid heeft gelezen en begrepen en stemt ermee in dat dit Privacybeleid van toepassing is.
   
 15. De partijen verklaren dat zij voldoen aan alle voorschriften betreffende de bescherming van persoonsgegevens die in België van kracht zijn, met inbegrip van verordening nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, hierna ‘GDPR’.

  De Dienstverlener zorgt ervoor dat de aanvragen voldoen aan de gegevensbeschermingsvoorschriften, met inbegrip van de GDPR.

  De partijen verbinden zich ertoe om schriftelijk (ook in elektronische vorm) een register te houden van alle categorieën verwerkingsactiviteiten die voor eigen rekening of als onderaannemer worden uitgevoerd en die ten minste de gegevens bevatten onder artikel 30 van de GDPR.
   
 16. Het gebruik van de Webapplicaties is alleen toegestaan door personen die verplicht zijn te voldoen aan een wettelijke of contractuele geheimhoudingsplicht en/of het beroepsgeheim.
   
 17. Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten van de Webapplicaties, met inbegrip van afbeeldingen, grafische elementen, teksten of andere auteursrechtelijk beschermde werken, tekeningen, modellen, handelsnamen, of merken zijn ofwel het eigendom van de Dienstverlener of worden gebruikt met de toestemming van de eigenaar van intellectuele-eigendomsrechten. Geen enkel deel van de Website of Webapplicaties, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, teksten, afbeeldingen of beschermd ontwerp, tekening, model, handelsnaam of merk mag op enigerlei wijze of voor welk doel dan ook worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Dienstverlener, met uitzondering van de doeleinden beschreven in deze algemene voorwaarden, de toepasselijke specifieke voorwaarden of het Privacybeleid. Elk ongeoorloofd gebruik van de intellectuele eigendomsrechten van de Dienstverlener of haar partners, of enig onderdeel of aspect daarvan, kan u blootstellen aan sancties of boetes, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, sancties op basis van schendingen van handelsmerken, auteursrechten, octrooien, persoonsgebonden rechten en eerlijke marktpraktijken. Het gebruik van de Webapplicaties heeft geen invloed op de intellectuele-eigendomsrechten waarvan de Gebruikers eigenaar kunnen zijn door de informatie die zij verzenden of verwerken via de Webapplicaties. De Gebruikers zorgen ervoor dat het verzenden of een andere verwerking van deze informatie wettelijk is, en stellen de Dienstverlener hiertoe schadeloos tegen eisen van enig derde partij.
   
 18. Deze Algemene Voorwaarden (inclusief het Privacybeleid) kunnen worden aangevuld, herzien
  of bijgewerkt. De Gebruikers aanvaarden dat het gebruik van de identificatie-en autorisatie-dienst en de Webapplicaties steeds onderworpen is aan de versie van de Algemene Voorwaarden die bekendgemaakt en van toepassing is op het moment van het gebruik.
   
 19. Deze algemene voorwaarden en het gebruik van de Webapplicaties zijn onderworpen aan het Belgisch recht, en elk geschil met betrekking tot de Webapplicaties of de algemene voorwaarden is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de ondernemingsrechtbank van Brussel, België.