De DPA-Jbox is een applicatie, die griffies gebruiken om afschriften van vonnissen naar de betrokken advocaten te versturen. Verzendingen via dit kanaal hebben dezelfde waarde als een aangetekende zending en de advocaten ontvangen ze in een beveiligde omgeving binnen het DPA-platform. Advocaten van hun kant kunnen een bericht van de griffie beantwoorden of nieuwe berichten versturen.
 

Algemeen

Om de DPA-Jbox te kunnen gebruiken moet u in het bezit zijn van een advocatenkaart. 

Advocaten die de DPA-Jbox wensen te gebruiken, moeten dit te kennen geven door op het DPA-platform de algemene voorwaarden voor het gebruik van de DPA-Jbox te aanvaarden, zodat de applicatie geactiveerd kan worden. De DPA-Jbox vindt u onder “Mijn applicaties”.


 

Algemeen

Afschriften van vonnissen of arresten, al dan niet met hun bijlagen en ongeacht hun elektronisch formaat (word, pdf, excel, etc...), alsook andere briefwisseling van de griffie. Conform het KB van 16 juni 2016 wordt via de DPA-Jbox het bewijs geleverd dat de elektronische zending bij de bestemmeling is toegekomen. In die zin beantwoordt een verzending via de DPA-Jbox aan de voorwaarden van een aangetekende brief met ontvangstbewijs of van een gerechtsbrief.

U kan ook een verzendingsattest aanvragen. Op dit verzendingsattest zal, de  status van aflevering vermeld staan. Het verzendingsattest wordt gegenereerd in een PDF format zodat u het kan downloaden.

Algemeen

Ja zeker, via de DPA-Jbox kan je alle documentformats versturen (dus niet alleen pdf’s) die niet groter zijn dan 10 MB.

Advocaten die veel vonnissen ontvangen, krijgen elk vonnis in een individueel Jbox-bericht. Het is echter mogelijk om deze bijlagen, vonnissen of arresten te bundelen en ze als bundel naar de eigen computer te downloaden. Meer daarover in de handleiding.

Algemeen

Via de nieuwe functie  “Bijlagen downloaden” kan u bijlagen, vonnissen of arresten bundelen en ze als bundel naar de eigen computer downloaden. 

U moet daarvoor eerst een bijlagenbundel aanmaken door de zoekfilters te gebruiken. Indien alle gewenste bijlagen verzameld zijn, kan u uw bundel aanmaken.

U vindt hier de uitgebreide handleiding.  
 

Algemeen

U krijgt dagelijks een notificatie zo lang er een ongelezen of niet geopend bericht in uw Jbox zit.

Algemeen

Dankzij de DPA-Jbox zullen alle actoren van Justitie veiliger, efficiënter en goedkoper kunnen communiceren:  

 • de communicatie verloopt sneller maar vooral veel veiliger. De documenten worden via een uiterst beveiligd en gesloten kanaal verzonden; 
 • de communicatie heeft een wettelijke waarde; de communicatie is traceerbaar;
 • de verzonden documenten moeten niet langer gescand worden omdat u meteen met elektronische documenten werkt;
 • het verzenden en ontvangen gebeurt onafhankelijk van de locatie en is niet tijdgebonden;
 • het systeem werkt enkel met adressen van geauthentiseerde bronnen.
   
Algemeen

De DPA-Jbox is onderdeel van de DPA-omgeving van de advocaat en is dus enkel toegankelijk met de advocatenkaart. Advocaten die de DPA-Jbox wensen te gebruiken, moeten dit te kennen geven door op het DPA-platform de algemene voorwaarden voor het gebruik van de Jbox te aanvaarden, zodat de applicatie geactiveerd kan worden. Administratieve medewerkers krijgen in een latere fase toegang tot de Jbox.

Algemeen
 1. De (gerechtelijke) instantie verstuurt een bericht (met de juridische waarde van een aangetekende zending) naar de DPA-Jbox van de advocaat.  
 2. De advocaat ontvangt een mail met de melding dat er een zending is binnengekomen (een notificatie).
 3. De advocaat meldt zich aan op het DPA-platform met zijn advocatenkaart en kan het bericht openen. De advocaat die de algemene voorwaarden heeft aanvaard en de DPA-Jbox heeft geactiveerd, zal het bericht terugvinden in de bestaande DPA-applicatie (DPA-Jbox). Voor het ontvangen van zendingen zullen geen kosten aangerekend worden. Advocaten kunnen de berichten ook beantwoorden  en zelf berichten en documenten kunnen verzenden.
 4. Advocaten die veel vonnissen ontvangen, krijgen elk vonnis in een individueel Jbox-bericht. Het is echter mogelijk om deze bijlagen, vonnissen of arresten te bundelen en ze als bundel naar de eigen computer te downloaden. Meer daarover in de handleiding.
Algemeen

Neen, met uitzondering van procedurestukken voor RVV, mag de DPA-Jbox niet gebruikt worden om verzoekschriften, conclusies en stukken naar de griffie te versturen. Dit moet nog steeds via DPA-Deposit gebeuren omdat alleen documenten die via dit kanaal verzonden worden, ook terechtkomen  in de daarvoor voorziene applicatie van de griffie. Voor de Raad van Vreemdelingenbetwistingen mogen procedurestukken uitzonderlijk wel via de DPA-Jbox verstuurd worden.

Wat Naar wie Kanaal
Conclusie Griffie DPA-Deposit
Stukken Griffie DPA-Deposit
Verzoekschriften via stuk Griffie DPA-Deposit
Verzoekschriften via brief aan de rechtbank Griffie DPA-Deposit
Brief Griffie

DPA-Deposit

DPA-Jbox

Box-to-Box Confraters

DPA-Deposit

DPA-Jbox

 

 

Algemeen

De meeste vredegerechten gebruiken de Jbox voor het versturen van afschriften van vonnissen. Sinds 24 november 2021 versturen ook alle politierechtbank hun vonnissen via de Jbox. In een eerste fase zijn dat enkel strafvonnissen, later ook burgerlijke vonnissen. De correctionele rechtbanken volgen spoedig. Ook andere juridische actoren, zoals notarissen zijn nu al aangesloten.

Algemeen

Ja. Uw assistent (niet-advocaat) kan in uw naam handelingen uitvoeren op het DPA-platform.

U kan uw assistent het mandaat via de instellingen op het DPA-platform. Uw assistent kan nadien inloggen via eID of Itsme.

Raadpleeg de handleiding of bekijk de videotutorial.

Algemeen

De mandaatgever moet eerst inloggen met zijn advocatenkaart en daarna met de eID kaart van de mandataris. Vanop afstand kan dat echter ook via de itsme authenticatie van de mandataris. 

1)    Klik op Nieuw mandaat toevoegen

online mandaat 01

2)   Kies het type mandaat en klik op Volgende 

online mandaat 02

3)    Klik op Persoonlijke gegevens ophalen

online mandaat 03

4)    Klik op Itsme

online mandaat 04

5)    Voer het mobile nummer in van de medewerker die u wenst te mandateren

online mandaat 05

6)    Medewerker krijgt op zijn/haar smartphone een bericht tot aanvaarding.
7)    Na aanvaarding worden de gegevens van de medewerker automatisch opgeladen. Het e-mail adres moet nog worden toegevoegd, bevestigen en het mandaat is toegekend. 
 

Algemeen

Ja. Een mandaat is persoonsgebonden.

Een advocaat kan aan meerdere assistenten een mandaat geven. Hij doet dat binnen een kantoorcontext en één per één.

Een assistent  kan dus van meerdere advocaten binnen hetzelfde kantoor een mandaat krijgen. Hij selecteert dan voor welke advocaat hij een handeling wil uitvoeren.

Als een assistent van meerdere advocaten in verschillende kantoren een mandaat krijgt, dan selecteert hij tijdens de loginprocedure voor welk kantoor hij wil aanmelden.

Algemeen

Neen. Een mandaat is persoonsgebonden. U kan dus enkel neerleggingen doen in naam van de advocaten van wie u een mandaat ontving.

Algemeen

De delegatie is persoons- en kantoorgebonden. De gemandateerde ziet precies hetzelfde als de advocaat. Hij kan alle transacties zien die de advocaat gedaan heeft, ook toen hij nog aan een ander kantoor verbonden was.

Als een advocaat van kantoor verandert, vervalt het mandaat dat hij aan een assistent gaf. De assistent heeft dan geen toegang meer tot het DPA-Deposit dossier v an de advocaat.

Algemeen

Een advocaat kan een mandaat geven aan eender welke burger (niet-advocaat), dus ook een bemiddelaar. Die persoon kan dan in naam van die advocaat handelingen op het DPA-platform uitvoeren. Voorlopig gaat het om het neerleggen van documenten bij de rechtbank of het verzenden van documenten aan advocaten of derde partijen.

Algemeen

Als assistent hebt u de keuze uit eID of Itsme om aan te melden.

 • Via eID: steek uw eID in de kaartlezer en lees uw kaart uit. Geef uw pincode in. U krijgt toegang tot DPA.
 • Via Itsme: maak een Itsme-account aan (meer info zie www.itsme.be), geef uw telefoonnummer in, u krijgt een notificatie via de Itsme-applicatie op uw smartphone. Volg de stappen in de Itsme-applicatie op uw smartphone.
   

Vragen over of problemen met Csam? Surf naar sma-help.fedict.belgium.be/nl of neem contact op met de service desk van Csam.

Csam gebruikt u normaal gezien ook om aan te melden op TaxONWeb of MyPension, sites van de overheid. U kan eventueel via die applicaties testen of aanmelden via Csam lukt en configuratie-aanpassingen aanbrengen indien nodig.

Algemeen

Ja. U kan meerdere assistenten binnen eenzelfde kantoorcontext een mandaat geven. U moet dat één voor één doen omdat het mandaat persoonsgebonden is. De assistent moet hierbij aanwezig zijn om zijn/haar eID te laten uitlezen en pincode in te geven. Pas dan kan u het mandaat finaliseren.

Bent u werkzaam bij verschillende kantoren, kan u assistenten bij al uw kantoren mandateren. Let wel op de kantoorcontext waarin u aangemeld bent.

Algemeen

De advocaat die het mandaat gaf, kan dat ook weer verwijderen. Klik daarvoor op het vuilbakje naast het mandaat. Elke advocaat die een assistent een mandaat gaf, zal dat moeten doen.

Na 2 jaar vervalt het mandaat automatisch en moet een nieuw mandaat gecreëerd worden.

Algemeen

Een mandaat vervalt automatisch na 2 jaar. U moet dan een nieuw mandaat creëren.

Wilt u het mandaat vroegtijdig intrekken, ga dan naar de instellingen waar u een overzicht krijgt van de mandaten die u uitreikte. Klik op het vuilbakje van het mandaat dat u wenst te verwijderen.

Algemeen