Indien u geen antwoord vindt op uw vragen in onderstaande FAQ's, bekijk dan het archief van onze nieuwsbrieven.

U kunt ook contact opnemen met onze Service Desk. De DPA-Service Desk is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, van 8:30 uur tot 17:00 uur

 

Algemeen

Zodra u in RegSol wordt opgenomen, ontvangt u een activeringslink voor uw account via e-mail. Mocht u deze e-mail niet meer terugvinden, ga dan naar de inlogpagina van het private luik van RegSol op private.regsol.be en klik op “Activeringslink opnieuw versturen naar dit e-mailadres”. Als u deze e-mail niet ontvangt, controleer ook even uw spambox om zeker te zijn dat hij daar niet is terechtgekomen.

Naast de activeringslink ontvangt u via de griffier van uw rechtbank een veiligheidscode waarmee u uw account daadwerkelijk kunt activeren. Wij adviseren, om veiligheidsredenen, deze veiligheidscode mondeling door te geven. 

Let op: uw activeringslink is slechts 24 uur geldig. Vergat u binnen de 24 uur voor de eerste maal in te loggen op private.regsol.be, dan dient u een nieuwe activeringslink aan te vragen door te klikken op “Nieuw wachtwoord aanvragen”. 
 

Nadat u uw aanvraag voor een nieuwe activeringslink hebt verzonden, zou u binnen enkele minuten een e-mail moeten ontvangen met de nodige gegevens.

Als u deze e-mail niet ontvangt, controleer ook even uw spambox om zeker te zijn dat hij daar niet is toegekomen. 

Wanneer u de e-mail niet ontvangen heeft, dan is dit waarschijnlijk te wijten aan het feit dat het e-mailadres dat u net invulde, niet overeenstemt met het mailadres dat aan uw naam verbonden werd in RegSol. U neemt dan best contact op met de helpdesk. Klik hiervoor op de knop “Helpdesk” op de inlogpagina van private.regsol.be.
 

 • U logt in op private.regsol.be en klikt vanuit het dashboard op de oranje tegel ‘Mijn gegevens”. 
 • U scrolt naar beneden en klikt op de blauwe toets “Bewerken” om uw persoonlijke gegevens aan te passen en “Zakelijke gegevens” om uw zakelijke gegevens aan te passen.

 

Opgelet! Vergeet na uw aanpassingen niet opnieuw op de blauwe knop “Bewerken” te klikken, onderaan de pagina zodat uw aanpassingen bewaard worden.

Vanuit veiligheidsoverwegingen, om de verspreiding van virussen te beperken, kan u enkel bestanden van het volgende type of met de volgende extensies opladen: .jpg,.jpeg,.tif,.tiff,.bmp,.txt,.doc,.docx,.xls,.xlsx,.csv,.pdf,.rtf,.png"

In het geval u een ander documenttype wenst op te laden, dient u dit eerst om te zetten naar een bestand van bovenstaand type. 
 

De maximale grootte van de bestanden die u op RegSol Private kan opladen, is 50 MB per bestand. U ontvangt een foutmelding als het bestand te groot is. Een pdf-bestand dat te groot is om op te laden, kan u eenvoudig zelf verkleinen door het op te splitsen. 
 
Bestand splitsen
Om pdf documenten te splitsen raden wij u in de eerste plaats contact op te nemen met uw IT-afdeling. Indien u niet beschikt over een IT-afdeling kan u ook zelf een software installeren. Wij raden het gebruik van een online webdienst ten strengste af vanwege de gevoeligheid van de informatie.
 

Wanneer u in de tijdslijn een document aanmaakt op basis van een voorgestelde modelbrief, kunt u dit nieuw aangemaakte document ook “tijdelijk opslaan”.

Concreet doet u dit als volgt: onderaan ieder nieuw document kunt u kiezen voor ofwel “Opslaan als pdf” ofwel “Deze tekst aanpassen”, ofwel “Model tijdelijk opslaan”.

Bij ”Model tijdelijk opslaan” zal RegSol het document met alle variabelen opslaan zodat u het later kan wijzigen of verder kan aanvullen. U vindt het tijdelijk opslagen document terug onder het gekozen tijdslijnitem in de lijst ”Mijn tijdelijk opgeslagen modellen”. Deze lijst met “Mijn tijdelijk opgeslagen modellen” is enkel zichtbaar voor uzelf, andere actoren kunnen deze dus niet zien. Door het model aan te klikken kunt u het wijzigen of verder aanvullen. Wanneer u het model dan definitief opslaat als pdf zal het verdwijnen uit de lijst van tijdelijke modellen en terechtkomen in de lijst van bestanden die voor iedere actor van het dossier zichtbaar zijn.
 

RegSol is de authentieke bron voor een insolventiedossier. Eens een document neergelegd werd in het Register, kan en mag het niet verwijderd worden. Een document wordt neergelegd in het Register van zodra het voor de eerste maal werd doorgegeven naar een volgende actor.

1. U maakte een foutief artikel aan in de tijdslijn maar gaf het nog niet door aan de volgende actor?

U voegde zelf een artikel toe aan de tijdslijn waar u al dan niet een document in heeft opgeladen en dat u al dan niet heeft ondertekend. Dit artikel kan u zelf verwijderen door te klikken op “Dit item verwijderen”. 

2.   U maakte een foutief artikel aan in de tijdslijn en gaf het door aan de volgende actor?

Van zodra u het artikel doorgeeft aan de volgende actor, bent u niet meer in de mogelijkheid dit artikel te verwijderen. Een foutief opgeladen document, dat werd doorgegeven, kan dus niet meer verwijderd worden. 

 • In uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld in geval van verkeerd opgeladen documenten met gevoelige informatie) kan (enkel) de hoofdgriffier een foutief document verwijderen. 
 • In het geval er een verkeerd artikel werd opgeladen kan de griffie van uw rechtbank het artikel neutraliseren. Zo wordt het artikel onzichtbaar voor publieke gebruikers.
   

Enkel de hoofdgriffiers kunnen ondertekende documenten verwijderen uit de tijdslijn. Deze functie werd ontwikkeld om bijvoorbeeld documenten die verkeerdelijk werden opgeladen en ondertekend en die vertrouwelijke informatie bevatten, onzichtbaar te maken voor publieke gebruikers. 

Om de transparantie te garanderen zal in de logs bijgehouden worden wie wanneer welk document verwijderde. De hoofdgriffier kan ook telkens motiveren waarom het getekende document uit de tijdslijn wordt verwijderd.
 

Faillissement
U kan een tijdslijnitem weigeren wanneer het door een voorgaande actor aan u werd doorgegeven. Hiervoor klikt u op de knop “Weigeren en terug naar …” Hierbij dient u een reden voor weigering op te geven. Deze reden voor weigering is zichtbaar voor alle private, maar niet voor de publieke actoren. We bevelen u aan om ook uw naam en/of functie te vermelden, samen met de datum van de weigering.

Gerechtelijke reorganisatieprocedure en overdracht onder gerechtelijk gezag
In een reorganisatieprocedure of overdracht onder gerechtelijk gezag kan u een item niet terugsturen naar een vorige actor. In dit geval dient u contact op te nemen met de griffie om het item te neutraliseren. Vervolgens kan het item opnieuw worden aangemaakt.
 

U kan ervoor kiezen elke avond een e-mail te ontvangen met de wijzigingen die die dag gebeurden in uw dossiers. U kan deze mailfunctie activeren of deactiveren door op uw dashboard op de oranje tegel “Mijn gegevens” te klikken, naar beneden te scrollen en op de blauwe knop “Bewerken” te klikken. U vinkt het vakje “Recente wijzigingen mail” aan of uit.

De recente wijzigingen in uw dossiers kan u ook op uw dashboard consulteren via de tegels “Recente wijzigingen”. Elk van uw beschikbare procedures (faillissement, gerechtelijke reorganisatieprocedure, overdracht onder gerechtelijk gezag en minnelijk akkoord buiten de gerechtelijke reorganisatieprocedure) heeft een tegel voor deze recente wijzigingen, elk met hun eigen kleur.
 

Neen. Niet alle documenten moeten getekend worden. De wetgeving die van kracht is, bepaalt welke documenten getekend moeten worden. Wanneer een document effectief getekend moet worden, hebt u de keuze om het document:

 • te tekenen, buiten RegSol (manueel of eventueel elektronisch met een andere software dan voorgesteld op RegSol)
 • elektronisch te tekenen in RegSol met de ondertekeningstool eaZySign.
   

Voor alle gebruikers:

 • Controleer of u wel degelijk een PDF-document probeert te ondertekenen. Omdat ondertekenen enkel nuttig is bij documenten die na ondertekening niet meer kunnen aangepast worden, kan de elektronische ondertekening enkel gebruikt worden voor PDF-documenten. Er zijn gratis online tools om documenten om te zetten naar PDF.
 • Controleer of het bestand dat u wenst te tekenen niet groter is dan 30 mb. Grotere bestanden kan u niet elektronisch ondertekenen. Hebt u een bestand dat toch groter blijkt dan 30 mb, dan kan u het document best eerst opnieuw bewaren in een minder zwaar formaat, of opdelen in stukken, en daarna opnieuw opladen.
   

Voor advocaten:

 • Controleer de geldigheidsdatum van uw advocatenkaart. Indien uw kaart vervallen is, dan kun u HIER een nieuwe advocatenkaart aanvragen. 
 • Indien u tekent met een nieuwe advocatenkaart: controleer of u de juiste handtekencode (6 cijfers) gebruikt. Om documenten elektronisch te ondertekenen moet u 6 cijfers ingeven. Daarenboven beschikt u over een 4-cijferige pincode waarmee u zich moet identificeren op RegSol alvorens u elektronisch documenten kan ondertekenen.
 • Activeerde u tijdens het activatieproces van uw nieuwe advocatenkaart slechts 1 pincode? Dan dient u uw handtekencode (6 cijfers) nog in te stellen op: https://dpa2.zetescards.be/nl
 • Indien u tekent met een advocatenkaart: gebruik geen kaartlezer met pinpad (een kaartlezer met toetsen zoals die van uw bank of de Isabel-kaartlezer) om documenten elektronisch te ondertekenen. Hierdoor kan uw advocatenkaart blokkeren.
 • Vermoedt u dat u beschikt over een geblokkeerde advocatenkaart? Reset uw pincode (4 cijfers voor de nieuwe advocatenkaart) en/of handtekencode (6 cijfers) via: https://dpa2.zetescards.be/nl
   

Met uitzondering van de toegangsaanvragen die gebeuren door bepaalde bijzondere accounts die automatisch door het systeem aanvaard kunnen worden zonder de noodzakelijke tussenkomst van een andere persoon, wordt elke toegangsaanvraag naar een vooraf bepaalde actor in het dossier gestuurd (op basis van wat voorzien wordt door de wetgeving). De actor die deze aanvraag moet beantwoorden, wordt per e-mail verwittigd van zodra de aanvraag wordt ingediend.

 

De actor die de toegangsaanvraag moet aanvaarden of weigeren, is afhankelijk van:

 • het soort dossier: faillissementen, gerechtelijke reorganisatieprocedures of overdrachten onder gerechtelijk gezag
 • in het geval van faillissementsdossiers, de datum van het vonnis van faillietverklaring: voor of vanaf 1 mei 2018
 • de persoon die de toegangsaanvraag heeft gedaan
 • het eventuele bestaan van een schuldenaar en een advocaat van de schuldenaar voor het betreffende dossier (met een account in RegSol)
   


Voor faillissementsdossiers met datum vonnis voor 1 mei 2018

 • De schuldenaar verleent de toegang aan zijn advocaat, wanneer beiden beschikken over een account in het publieke luik van RegSol. 
 • Alle andere toegangsaanvragen verlopen via de curator. 
   

Voor faillissementsdossiers met datum vonnis vanaf 1 mei 2018

 • De schuldenaar verleent de toegang aan zijn advocaat, wanneer beiden beschikken over een account in het publieke luik van RegSol.
 • Alle andere toegangsaanvragen verlopen via de rechter-commissaris. 
   

Voor gerechtelijke reorganisatieprocedures en overdrachten onder gerechtelijk gezag

 • De schuldenaar verleent de toegang aan zijn advocaat en vice versa, wanneer beiden beschikken over een account in het publieke luik van RegSol.
 • Wanneer de schuldeiser (of zijn advocaat) of een werknemer toegang vragen tot een GRP-dossier of overdracht, vanuit RegSol public, dan is het de schuldenaar (of zijn advocaat) die de aanvraag behandelt, en de toegang verleent of weigert. De gedelegeerd rechter houdt toezicht over het verlenen of het weigeren van de toegang, en kan eventueel ingrijpen. Als de toegangsaanvraag langer dan 2 dagen onbeantwoord blijft, wordt de gedelegeerde rechter via een e-mail in RegSol genotifieerd.
 • Als een andere partij dan een schuldeiser of een werknemer toegang vraagt tot het dossier, beslist uitsluitend de gedelegeerd rechter.
   

Toegangsaanvragen komende van het Europees “Insolvency Register”

Toegangsaanvragen komende van het Europees Insolvency Register worden behandeld door: 

 • Curator (faillissementen met een datum vonnis vóór 1 mei 2018)
 • Rechter-commissaris (faillissementen met een datum vonnis ná 1 mei 2018)
 • Gedelegeerd rechter (gerechtelijke reorganisatie procedures en overdrachten onder gerechtelijk gezag)

De toegang tot een dossier kan als volgt verleend worden:

 • door op uw dashboard op de blauwe tegel “Toegangsaanvragen” te klikken.
 • door in het betreffende dossier rechtstreeks op de groene tegel “Beheer van de toegang tot het dossier” te klikken. 

 
In beide gevallen ziet u een lijst van de toegangsaanvragen. U dient deze één voor één te aanvaarden of te weigeren door respectievelijk op het groene vinkje te klikken dan wel op het rode kruisje. U dient een reden van weigering op te geven.
 

Als uw rol dit toelaat (zie hier), kunt u iemand uitnodigen om inzage te nemen in een dossier. 

 • U dient hiervoor eerst naar het dossier te gaan waarin u iemand inzage wenst te geven. Klik op de homepagina van het dossier op de groene tegel “Beheer van de toegang tot het dossier”.
 • Klik vervolgens onderaan rechts op de blauwe toets “Iemand uitnodigen”.
 • Vul de (met een asterisk gemarkeerde) verplichte velden in en klik vervolgens op “Opslaan”.
   

Deze persoon zal nu een e-mail ontvangen om hem op de hoogte te brengen van deze uitnodiging. U kan ook personen uitnodigen die geen account hebben in het publieke luik van regsol.be

Iedere belanghebbende kan digitaal toegang vragen tot een dossier via het publieke luik. Als griffier kan u die toegang eventueel aanvragen (en geven) voor iemand die zich bij de griffie aanmeldt. U gaat hiervoor op private.regsol.be naar het dossier in kwestie en klikt op de groene tegel “Beheer van de toegang tot het dossier”. Daar kan u via de toets “Iemand uitnodigen” de persoon in kwestie uitnodigen om inzage te nemen in het dossier. De persoon in kwestie ontvangt dan een e-mail om inzage te nemen in het dossier. Indien deze persoon nog geen account heeft in Regsol.be, dan zal hij die eerst moeten aanmaken.

U herkent items die ondertekend werden aan drie soorten pennetjes:

ballpenEen pennetje dat lijkt op een balpen: geeft aan dat een document buiten RegSol getekend werd. 
pen-streepEen pennetje met een rode streep erdoor: geeft aan dat een document geen handtekening behoeft. 
pen03Een pennetje dat lijkt op een vulpen: geeft aan dat er elektronisch getekend werd. 

 

Als een document elektronisch getekend werd, krijgt het pennetje een kleur. De kleur van het pennetje geeft aan door welke actor het document getekend werd:

 • Rood voor de curator
 • Oranje voor de rechter-commissaris & gedelegeerd rechter

 

Als u klikt op het pennetje verschijnt de naam van de persoon die elektronisch tekende en de datum en uur waarop hij tekende.
 

U kan ervan uitgaan dat uw item steeds zichtbaar is voor alle actoren die toegang hebben tot het dossier op private.regsol.be. In het geval het item niet zichtbaar is voor alle private actoren, herkent u dit aan de vermelding “is enkel zichtbaar voor”. 

Faillissementen

Een tijdslijnitem, aangemaakt in het private luik van RegSol is zichtbaar in het publieke luik wanneer voldaan is aan volgende voorwaarden:

 • De publieke gebruiker heeft toegang tot het dossier.
 • De publieke gebruiker heeft “leesrecht” op het item. Deze leesrechten worden wettelijk bepaald. 
 • Het item kreeg de status “OK”. 
   

Voor het merendeel van de acties in het dossier is een tussenkomst van de griffie noodzakelijk, vermits de griffie er dient over te waken dat de opgeladen items in overeenstemming zijn met de wettelijke bepalingen en het rechtsplegingsdossier in orde en volledig is. 

Als het item in het publieke luik werd ingediend, dan is dit item voor de groep van de indiener meteen zichtbaar.

Waarom dient de griffie een item af te werken? 
Het is belangrijk dat de griffier de status van een item na controle op “OK” plaatst. Doet de griffier dat niet dan zijn sommige items en de erin opgeslagen documenten niet zichtbaar in het publieke luik.
Ook voor de rechter-commissaris en de curator is het belangrijk te weten of de griffie het tijdslijnitem heeft afgewerkt: Zij worden via hun notificaties of dagelijkse mail op de hoogte gebracht van het feit dat een item op “OK” werd geplaatst door de griffie. 

 

Gerechtelijke reorganisatie

Een tijdslijnitem, aangemaakt in het private luik van RegSol is zichtbaar in het publieke luik wanneer voldaan is aan volgende voorwaarden:

 • De publieke gebruiker heeft toegang tot het dossier.
 • De publieke gebruiker heeft “leesrecht” voor het item. Deze leesrechten worden wettelijk bepaald. 
 • Het item werd een eerste keer doorgegeven aan de volgende actor. (Dit kan als gevolg hebben dat het item de status “OK” kreeg maar dit is niet noodzakelijk.)

Als het item in het publieke luik werd ingediend, dan is dit item voor de groep van de indiener meteen zichtbaar.
 

Boek XX voorziet dat een aantal publicaties in verband met de insolventiedossiers dienen te gebeuren door:

de curator:

 • XX.107: vonnis faillietverklaring en staking van betaling
 • XX.109: arrest faillissement
 • XX.109: arrest faillissement na intrekking
 • XX.135: vonnis van sluiting wegens ontoereikend actief
 • XX.171: vonnis van sluiting door vereffening
 • XX. 173 § 2: vonnis kwijtschelding voor sluiting faillissement

 

de vereffeningsdeskundige overdracht:

 • XX.85: vonnis overdracht door vereffeningsdeskundige
 • XX.90: vonnis betreffende het verzoek toestemming tot verkoop 

 

De teksten, te publiceren door de curator of vereffeningsdeskundige, worden in de software van de rechtbank voorbereid. Deze teksten worden in RegSol voorgesteld waarna de curator of vereffeningsdeskundige deze kan weigeren of goedkeuren. 
Na weigering komt het item opnieuw bij de griffier terecht waarna deze de aanpassingen kan doen in de software van de ondernemingsrechtbank, waarna de vraag tot publicatie opnieuw overgemaakt wordt aan de curator of vereffeningsdeskundige. Let op: de verbeterde tekst zal, ingevolge de werking van het softwaresysteem van het Belgisch Staatsblad maar de volgende dag zichtbaar zijn.

Na goedkeuring wordt de publicatie doorgestuurd naar het Belgisch Staatsblad. 
 

Als de curator of vereffeningsdeskundige overdracht vaststelt dat de voorgestelde tekst fouten bevat, dan kunnen zij de tekst weigeren. De griffier zal de foutieve gegevens moeten aanpassen in het systeem van de ondernemingsrechtbank, waarna de publicatie opnieuw door de griffie dient doorgestuurd te worden. De griffie vindt het item opnieuw in zijn TODO’s.

Faillissementen

Met uitzondering van de toegangsaanvragen die gebeuren door bepaalde bijzondere accounts die automatisch door het systeem aanvaard kunnen worden zonder de noodzakelijke tussenkomst van een andere persoon, wordt elke toegangsaanvraag gestuurd naar een vooraf bepaalde actor in het dossier (op basis van wat voorzien wordt door de wetgeving). De actor die deze aanvraag moet beantwoorden, wordt per e-mail verwittigd van zodra de aanvraag wordt ingediend.
 

De actor die de toegangsaanvraag moet aanvaarden of weigeren, is afhankelijk van:

 • de datum van het vonnis van faillietverklaring: voor of vanaf 1 mei 2018
 • de persoon die de toegangsaanvraag heeft gedaan
 • het eventuele bestaan van een schuldenaar en een advocaat van de schuldenaar voor het betreffende dossier (met een account in RegSol)

 
Voor faillissementsdossiers met datum vonnis voor 1 mei 2018

 • De schuldenaar verleent de toegang aan zijn advocaat, wanneer beiden beschikken over een account in het publieke luik van RegSol. 
 • Alle andere toegangsaanvragen verlopen via de curator.
   

Voor faillissementsdossiers met datum vonnis vanaf 1 mei 2018

 • De schuldenaar verleent de toegang aan zijn advocaat, wanneer beiden beschikken over een account in het publieke luik van RegSol.
 • Alle andere toegangsaanvragen verlopen via de rechter-commissaris.
   

Toegangsaanvragen komende van het Europees “Insolvency Register”
Toegangsaanvragen komende van het Europees Insolvency Register worden behandeld door: 

 • Curator (faillissementen met een datum vonnis vóór 1 mei 2018)
 • Rechter-commissaris (faillissementen met een datum vonnis ná 1 mei 2018)

De toegang tot een dossier kan als volgt verleend worden:

 • door op uw dashboard op de blauwe tegel “Toegangsaanvragen” te klikken.
 • door in het betreffende dossier rechtstreeks op de groene tegel “Beheer van de toegang tot het dossier” te klikken. 

 

In beide gevallen ziet u een lijst van de toegangsaanvragen. U dient deze één voor één te aanvaarden of te weigeren door respectievelijk op het groene vinkje te klikken dan wel op het rode kruisje. U dient een reden van weigering op te geven.
 

Als uw rol dit toelaat (zie hier), kunt u iemand uitnodigen om inzage te nemen in een dossier. 

 • U dient hiervoor eerst naar het dossier te gaan waarin u iemand inzage wenst te geven. Klik op de homepagina van het dossier op de groene tegel “Beheer van de toegang tot het dossier”.
 • Klik vervolgens onderaan rechts op de blauwe toets “Iemand uitnodigen”.
 • Vul de (met een asterisk gemarkeerde) verplichte velden in en klik vervolgens op “Opslaan”.

 

Deze persoon zal nu een e-mail ontvangen om hem op de hoogte te brengen van deze uitnodiging. U kan ook personen uitnodigen die geen account hebben in het publieke luik van regsol.be. Deze zullen eerst een account moeten aanmaken alvorens inzage te kunnen nemen in het dossier.
 

U kan ervan uitgaan dat uw item steeds zichtbaar is voor alle private actoren die toegang hebben tot het dossier op private.regsol.be. In het geval het item niet zichtbaar is voor alle actoren, herkent u dit aan de vermelding “is enkel zichtbaar voor”. 

Een tijdslijnitem, aangemaakt in het private luik van RegSol is zichtbaar in het publieke luik wanneer voldaan is aan volgende voorwaarden:

 • De publieke gebruiker heeft toegang tot het dossier.
 • De publieke gebruiker heeft “leesrecht” voor het item. Deze leesrechten worden wettelijk bepaald. 
 • Het item status “OK” kreeg.
   

Voor het merendeel van de acties in het dossier is een tussenkomst van de griffie noodzakelijk, vermits de griffie er dient over te waken dat de opgeladen items in overeenstemming zijn met de wettelijke bepalingen en het rechtsplegingsdossier in orde en volledig is. 

Als het item in het publieke luik werd ingediend, dan is dit item voor de groep van de indiener meteen zichtbaar.

Waarom dient de griffie een item af te werken? 
Het is belangrijk dat de griffier de status van een item na controle op “OK” plaatst. Doet de griffier dat niet dan zijn sommige items en de erin opgeslagen documenten niet zichtbaar in het publieke luik.

Ook voor de rechter-commissaris en de curator is het belangrijk te weten of de griffie het tijdslijnitem heeft afgewerkt. Zij worden via hun notificaties of dagelijkse mail op de hoogte gebracht van het feit dat een item op “OK” werd geplaatst door de griffie. 
 

Wanneer de voorgaande actor in uw dossier iets fout deed, kan u het tijdslijnitem terugplaatsen. Dit kan zowel naar de rechter-commissaris als naar de curator van het dossier. Hiervoor drukt u in het tijdslijnitem op de knop “Weigeren terug naar curator” of “Weigeren terug naar RC”. Het tijdslijnitem komt opnieuw in de TODO-lijst van deze actor. In het commentaarveld vult u in waarom u weigert of wat de actor moet doen. U vult de weigering best aan met de datum van weigering, uw naam en functie. De opmerkingen in het commentaarveld blijven staan en kunnen niet verwijderd worden.

De voorgaande actor kan het geweigerde item niet verwijderen, maar kan de griffie wel verzoeken om dit item te neutraliseren, en een nieuw item opladen, indien nodig. In RegSol public is dan, na aanvaarding van het nieuwe item en neutralisering van het geweigerde item, enkel het nieuwe item zichtbaar. 
Wordt het geweigerde item niet geneutraliseerd, dan is dit ook zichtbaar in RegSol public, samen met het aanvaarde nieuw item. 

Opgelet: dit is enkel mogelijk in faillissementen en niet in GRP’s. In een GRP dient u contact op te nemen met de griffie om het item te neutraliseren en vervolgens kan het item opnieuw worden aangemaakt.
 

Een document in een tijdslijnitem kan door de actor, aan wie het werd doorgegeven, geweigerd worden, met vermelding “Reden van weigering”. Deze weigering is zichtbaar voor iedereen in RegSol PRIVATE, en mag/kan niet verwijderd worden. Het is aan te bevelen dat diegene die de weigering noteert, zijn naam of functie vermeldt, en de datum van de weigering.

Opgelet: dit is enkel mogelijk in faillissementen en niet in GRP’s. In een GRP dient u contact op te nemen met de griffie om het item te neutraliseren. Vervolgens kan het item opnieuw worden aangemaakt.
 

Wanneer uw faillissement opent, worden items opgenomen die aanwezig zijn in elk dossier (zoals het faillissementsvonnis, de aanvaarding van het ambt door de curator, etc.). Rechts bovenaan de tijdslijn kan u een “Nieuw item toevoegen” als u een ander item wenst toe te voegen aan de tijdslijn. 

Wanneer u het huidige jaarverslag oplaadt en doorgeeft, wordt het tijdslijnitem automatisch opnieuw aangemaakt voor het volgende jaar. Het nieuwe artikel wordt toegevoegd aan uw TODO’s met dezelfde deadline (dag en maand) als dit jaar. 

RegSol voegt het jaarverslag  elk jaar automatisch toe aan de tijdslijn van uw dossier. Dit zal steeds 365 dagen na de deadline van het voorgaande jaarverslag gebeuren. In het geval uw dossier een schrikkeljaar overschrijdt, houdt RegSol hier geen rekening mee. Boek XX schrijft voor dat voor het eerst na 12 maanden en dan “jaarlijks’ een verslag wordt neergelegd – dus niet noodzakelijk op de verjaardag van het faillissementsvonnis. U hoeft dus niets te ondernemen om deze datum te wijzigen. 

 • U opent het desbetreffende tijdslijnitem in het dossier. Deze artikels dragen steeds de naam “Publicatie”. U gaat in de tijdslijn van het dossier naar het publicatie-artikel (bv. “art.XX. 107 Publicatie vonnis faillietverklaring en staking van betaling” of “art. XX. 135 of art. XX. 171 Publicatie vonnis van sluiting”)
 • U klikt op de toets rechts onderaan “Publiceren naar Staatblad”
 •  U krijgt een tekstvoorstel en kan dit aanvaarden of weigeren door op de knop “Bevestigen” of “Weigeren” te klikken.
  • In geval van weigering, komt het item op TODO griffier en kan hij de tekst aanpassen in JustEEOU en dit item opnieuw voor u klaarzetten. 
  • In geval van aanvaarding, komt het item op “OK” te staan na het klaarzetten van de publicatie, met de mededeling links onderaan het item: “Werd klaargezet voor BS op: (datum + uur)”
 • De publicatie volgt ten vroegste 24 uur na het klaarzetten van de publicatie
 • Het uittreksel van de publicatie is na publicatie ook te consulteren via de hyperlink links onderaan het item.
   

In de nieuwe dossiers kunt u tot 60 dagen na het vonnis van faillissement het brutobedrag van de activa aanpassen.

U gaat als volgt te werk:

 • U klikt op de oranje tegel “Retributies” op uw dashboard van RegSol Private. 
 • Onder de oranje tegel "Retributies" vindt u 3 globale tegels:
  • Debetnota’s: hier vindt u al uw dossiers waarvoor reeds een debetnota werd opgemaakt,
  • Debetnota’s die worden opgemaakt binnen 15 dagen: hier vindt u alle dossiers waarvoor u binnen de 15 dagen een debetnota zal ontvangen
  • Beheer activa openstaande dossiers: hier vindt u alle dossiers waarin u de activa nog kan aanpassen. 
    

  Publieke luik

  • De publieke indiener van een schuldvordering krijgt een notificatie wanneer hij de schuldvordering heeft ingediend. 
   • Deze notificatie is meteen zichtbaar voor alle leden van de groep waartoe de indiener behoort. Zo zijn alle leden van deze groep meteen op de hoogte van de schuldvordering in een specifiek dossier. 
   • Wanneer een publieke gebruiker in zijn account aanvinkte dat hij deze notificaties ook via e-mail wenst te ontvangen, zal hij een samenvattende e-mail ontvangen aan het einde van de dag. 
  • De publieke indiener van een schuldvordering kan er ook voor kiezen een directe e-mail te ontvangen na het indienen. Deze keuze wordt gemaakt op groepsniveau en wordt ingesteld in het gebruikersbeheer van de groepsbeheerder. Hij of zij maakt de keuze voor alle leden van de groep. 
  • Wanneer de curator zelf rechtstreeks een schuldvordering ingeeft in het private luik (van een natuurlijke persoon of van een buitenlandse instantie), dan ontvangt de schuldeiser in kwestie geen automatisch bericht vanuit RegSol. Deze schuldeiser is immers niet gekoppeld aan het dossier.

   

  Private luik

  In het private luik vindt u de nieuw ingediende schuldvorderingen terug onder de groene tegel “Schuldvorderingen”, onderaan de lijst, met als status ‘Ingediend’. De curator, rechter-commissaris en griffier ontvangen geen aparte notificatie vanuit RegSol als een nieuwe schuldvordering wordt ingediend, wel als ze werd aangepast.
   

  De schuldvorderingen worden steeds weergegeven onder de groene tegel “Schuldvorderingen”. De nieuwste schuldvorderingen vindt u steeds onderaan de lijst terug. 

  Wenst u na te kijken welke aanpassingen er vanuit het publieke luik recent werden gemaakt aan de lijst schuldvorderingen, dan klikt u bij uw lijst schuldvorderingen op de oranje tegel “Wijzigingen”. In deze lijst kan u doorklikken naar het “Detail” van de wijziging. De uitgevoerde wijziging wordt in oranje aangeduid, en u kan nakijken welke gebruiker de wijziging aanbracht. 
   

  De tabel met schuldvorderingen geeft u een overzicht van alle schuldvorderingen in het dossier. De linkerhelft van de tabel toont de schuldvordering zoals deze werd ingediend in het publieke luik, door de schuldeiser. In de rechterhelft van de tabel kan u de schuldvordering behandelen.

  U kan de schuldvordering op 3 manieren behandelen:

   

  1 - Rechtstreeks in de tabel

  In de tabel ziet u de hoofdlijnen van alle schuldvorderingen: deze geven het totaal weer van alle eventueel onderliggende lijnen.

  Aanvaarden/Betwisten/Aanhouden/Verwerpen
  U kan via de actieknoppen in de kolom “Status” van een schuldvordering, de vordering in zijn geheel kwalificeren:

  • Aanvaarden: het volledige bedrag van de schuldvordering wordt aanvaard.
  • Betwisten: het volledige bedrag van de schuldvordering wordt betwist.
  •  Aanhouden: het volledige bedrag van de schuldvordering wordt aangehouden. U kan een schuldvordering ook verwerpen door in de kolom “status” te klikken op de actieknop “verwerpen”. 
    

  Commentaar geven
  U kan zelf een commentaar toevoegen door op het tekstballonnetje in de laatste kolom van de schuldvordering te klikken. Het commentaar dat u ingeeft, is enkel zichtbaar voor actoren van het private luik (rechter-commissaris, griffier, …) en niet voor de schuldeiser.

  Bericht versturen naar schuldeiser
  In diezelfde laatste kolom kan u een bericht verzenden rechtstreeks naar de (contactpersoon van) de indiener van de schuldvordering door op het envelopje te klikken. 

  Aanduiden dat de schuldvordering deze van een werknemer betreft
  In de kolom “person  ” kan u aangeven of de schuldvordering van een werknemer is. Het FSO wordt automatisch op de hoogte gesteld als u dit vakje aanvinkt. De indiener van de schuldvordering kan dit vakje ook bij indiening aanvinken. Indien dit correct werd aangevinkt door de indiener van de schuldvordering, hoeft u als curator zelf geen actie meer te ondernemen. 

  Bewerkingsview openklappen
  Wenst u de schuldvordering meer in detail te bekijken en bewerken, dan kan u klikken op de hoofdlijn. De onderliggende lijnen zullen openklappen. Dit noemen we de “Bewerkingsview” van de schuldvordering.
   
   

  2 - In de bewerkingsview

  In de bewerkingsview kan u:

  • De bedragen per lijn aanpassen/kwalificeren
  • Een aangepast passief opgeven waarmee u als curator wenst te werken
  • Opgegeven voorrechten aanpassen
  • Een ingediende lijn splitsen in 2 aparte lijnen waarbij u per aparte lijn een aangepast passief en een apart voorrecht kan opgeven
  • Het diepere detail raadplegen van de schuldvordering door op de blauwe toets “Details” te klikken

    

  3 - In het detail van de schuldvordering

  In het detail kan u:

  • De bedragen aanpassen/kwalificeren
  • Voorrechten aanpassen
  • Een lijn aan de schuldvordering toevoegen
  • Een opmerking toevoegen
  • Adres van de schuldeiser aanpassen
  • Aanvinken dat de schuldvordering van een werknemer is
  • Datum zitting en rolnummer van eventuele betwistingen opgeven
  • Een lopende procedure toevoegen
  • Rekening van de schuldeiser wijzigen/toevoegen
  • Aanvinken of de schuldeiser over een persoonlijke zekerheid beschikt
  • Bijlagen raadplegen
    

  De drop-down geeft enkel de meest courante voorrechten weer. Om een ander voorrecht toe te voegen, gaat u als volgt te werk:

  • Klik op de hoofdlijn van de schuldvordering in de tabel
  • De bewerkingsview opent zich
  • Selecteer in de kolom “Effectief Voorrecht” de optie “Andere” in de drop-down
  • U kan nu het blanco invulveld “Grond van voorrecht” gebruiken om het voorrecht op te geven
  • Indien u géén voorrecht wenst op te geven, laat het veld in de kolom “Effectief voorrecht” dan leeg door naast het blanco vak te klikken

   
   

  • Klap de bewerkingsview open door te klikken op de schuldvordering in kwestie
  • Vul in de eerste kolom rechts “Aangepast passief (€)” het omgerekend bedrag in euro in. (U moet het bedrag zelf naar euro converteren, vermits u alleen weet aan welke dagkoers dat moet gebeuren.)
  • Vul in de kolommen “Aanvaard (€)” en “Betwist (€)” eveneens het omgerekend bedrag in euro in dat u respectievelijk aanvaardt of betwist.
  • Het oorspronkelijk in de vreemde munteenheid ingediende bedrag blijft in de linkse kolom staan.

   
   

  Het “Aangepast passief”, is het bedrag uitgedrukt in euro, waarmee u als curator rekening houdt bij het kwalificeren van (de onderliggende lijnen van) een schuldvordering.

  Het aangepast passief wordt bij indiening van de schuldvordering automatisch gelijkgesteld aan het ingediend bedrag. 

  U dient het bedrag als curator enkel te wijzigen indien u met een ander bedrag dan het ingediende bedrag rekening wenst te houden, zoals bij omzetting vanuit een vreemde munteenheid, of bij vermeerdering of vermindering na de oplossing van een betwisting.
   

  Deze (lijn in een) schuldvordering was provisioneel ingediend. Provisioneel ingediende bedragen kunnen nog aangepast worden door de schuldeiser, zelfs al aanvaardde of betwistte u als curator deze lijnen al. 
  Wanneer de schuldeiser van zijn kant het provisioneel ingediende bedrag wijzigt, zal er in uw bewerkingsview een extra lijn toegevoegd worden, met aan de rechterzijde als voorlopig “Aangehouden” bedrag de delta van enerzijds het nieuw en anderzijds het eerder ingediend provisioneel bedrag op die schuldvordering. De bedragen die u eerder aanvaardde of betwistte blijven uiteraard onaangeroerd staan.

  U kan alle wijzigen aan schuldvorderingen door schuldeisers opvolgen onder de oranje tegel “Wijzigingen” bij de schuldvorderingen van uw dossier.

  image
   

   

   

  In de tabel ”Schuldvorderingen”

  De curator kan in de tabel zelf een hele schuldvordering in 1 beweging betwisten, door vanuit de kolom “Actie” de optie “Betwisten” te kiezen. Het volledige bedrag van de schuldvordering en de onderliggende lijnen, komt dan op “Betwist” te staan.

   

  Vanuit de oranje tegel “Lijst art.XX. 161”

  U kan, bij het opmaken van het derde PV, ervoor kiezen om voor alle schuldvorderingen die op dat ogenblik nog een aangehouden bedrag bevatten, dit bedrag automatisch de kwalificatie “Betwist” mee te geven. Hiervoor klikt u op de oranje tegel “Lijst art.XX.161” en klikt u bij het 3e PV op “Genereer pdf lijst”. U krijgt vervolgens een keuzemenu waarbij u op “Ja” klikt om alle aangehouden bedragen te “Betwisten” en op “Nee” om naar de lijst van de schuldvorderingen te gaan, en ze daar te bewerken. 
   

  1. De indiener van een schuldvordering krijgt een notificatie bij onderstaande acties die een statuswijziging van zijn/haar schuldvordering tot gevolg hebben.

  • bij indiening van de schuldvordering;
  • bij terugtrekking van de schuldvordering;
  • op het moment dat het tijdslijnitem “PV van Nazicht” waarin de schuldvordering werd opgenomen, wordt afgewerkt door de griffier en de schuldvordering de status “Gekwalificeerd” krijgt;
  • bij verwerping van de schuldvordering.

   

  2. De indiener van de schuldvordering krijgt ook een notificatie als de curator voor hem het fiscaal attest klaarzet.
  De schuldeiser krijgt geen notificatie als de curator de schuldvordering tussentijds kwalificeert. De gekwalificeerde vordering dient eerst definitief opgenomen te worden in een daaropvolgend Proces-verbaal van Nazicht. De schuldeiser krijgt enkel een notificatie als hij/zij het Proces-verbaal van Nazicht kan consulteren, d.w.z. nadat het Proces-verbaal van Nazicht opgeladen is, door de Rechter-Commissaris werd gevalideerd én door de griffie op OK werd geplaatst.

  Schuldeisers kunnen de kwalificaties van hun schuldvorderingen enkel en alleen raadplegen in het Proces-verbaal van Nazicht.
  Zij kunnen het Proces-verbaal van Nazicht raadplegen van zodra:

  • zij gekend zijn als schuldeiser in het dossier in kwestie (vb. na indiening van een schuldvordering)
  • de griffier het tijdslijnitem XX.161 Proces Verbaal van Nazicht, wat het PV van de curator bevat op “OK” heeft geplaatst.
    

  Klik op de groene tegel “Schuldvorderingen” op de hoofdpagina van een dossier.

  Klik vervolgens op de oranje tegel “Fiscale attesten”.

  • Voeg desgewenst in de laatste kolom “Opmerking fiscaal attest” een commentaar toe voor de schuldeiser. Let op: dit commentaar wordt onderaan het fiscaal attest integraal opgenomen
  • Vink vervolgens de schuldeisers aan waarvoor u een fiscaal attest wenst te genereren
   • Klik op de blauwe knop “Genereer fiscaal attest voor de geselecteerde schuldvorderingen”. Als u 1 fiscaal attest genereert opent zich eerst een bewerkingsview waarin u de tekst van het fiscaal attest nog kan aanpassen. Bevestig het genereren van het fiscaal attest na een eventuele tekstaanpassing door nogmaals op de blauwe knop links onderaan te klikken.
   • Als u meerdere fiscale attesten in 1 beweging genereert, kan u de tekst van de fiscale attesten niet meer aanpassen

   

  De fiscale attesten blijven zichtbaar en kunnen dus meerdere keren gedownload worden in RegSol public door de schuldeisers.
   

  RegSol verplaatst een dossier automatisch naar het archief zodra aan alle vereisten voor de archivering is voldaan. 

  Dossier met vonnis van sluiting in toepassing van
  artikel XX. 135 of art. XX. 171

  Het dossier zal gearchiveerd worden wanneer de publicatie van het sluitingsvonnis in het Belgisch Staatsblad gevalideerd wordt door de curator. Dit gebeurt uiteraard enkel als de griffier eerder heeft aangegeven dat het dossier gesloten is.
   
  Bij deze dossiers gebeurt de sluiting door de griffier, als volgt: 

  1. U creëert een artikel XX.135 of art. XX.171 WER in de tijdslijn van het dossier, laadt het sluitingsvonnis op in dit artikel en plaatst de status op OK
  2. Op de homepagina van het dossier klikt u op de blauwe knop “Sluiten” 
  3. U krijgt een kalender waar u de sluitingsdatum kan opgeven. RegSol kiest automatisch de dag waarop u het vonnis heeft opgeladen.
  4. Geef de correcte reden van sluiting op en klik op “Dossier sluiten”
  5. Het dossier wordt gesloten en dit is zichtbaar in de basisgegevens van uw dossier
  6. In JustEEOU wordt de tekst voor publicatie van het sluitingsvonnis in het Belgisch Staatsblad klaargemaakt. Deze tekst wordt vanuit JustEEOU doorgestuurd naar RegSol en creëert daar automatisch een nieuw artikel XX.135 publicatie of art. XX.171 publicatie. Dit artikel staat op TO DO curator (zie ook punt 7).
  7. RegSol houdt het dossier nog beschikbaar tot de curator de tekst voor publicatie heeft gevalideerd. Na validatie van de tekst wordt het dossier automatisch gearchiveerd, en is het dossier dus enkel terug te vinden in het archief. 

   

  Dossier met vonnis van sluiting onder een ander artikel Boek XX
  of onder een artikel van de oude faillissementswet 1997

  Voor de dossiers onder de oude faillissementswet van 1997, waar de publicatie van de sluiting gebeurt door de griffie, gebeurt de archivering op de sluitingsdatum (zijnde normaal gesproken, de datum van het vonnis van sluiting) zoals door de griffie ingegeven in RegSol. 

  Bij een dossier met een vonnis van sluiting onder een ander artikel Boek XX of onder een artikel van de oude faillissementswet 1997 gaat de griffier als volgt te werk:

  1. U opent een artikel XX.172, XX.108§3 WER of art. 173, 174, 162 of 93 Faill.W., laadt daar het vonnis van sluiting op en plaatst de status op OK
  2. Op de homepagina van het dossier klikt u op de blauwe knop “Sluiten”
  3. U krijgt een kalender waar u de sluitingsdatum kan opgeven. RegSol kiest automatisch de dag waarop u het vonnis heeft opgeladen
  4. Geef de correcte reden van sluiting op en klik op “Dossier sluiten”
  5. Het dossier wordt gesloten en onmiddellijk gearchiveerd.

   

  Bijkomend: melding in verband met de sluiting aan Public-users

  • De gebruikers van RegSol Public verbonden aan een dossier, worden van de sluiting op de hoogte gebracht via een notificatie, met vermelding van de sluitingsdatum zoals door de griffie ingegeven in RegSol

   
  Bijkomend: melding in verband met de sluiting van het dossier aan Deposito- en Consignatiekas

  • De sluitingsdatum zoals ingevuld door de griffie wordt automatisch gemeld aan de Deposito- en Consignatiekas. De DCK houdt in de regel het dossier nog 30 dagen open (zodat alle uitstaande betalingen kunnen verwerkt worden) om het daarna eveneens af te sluiten. 

  Gerechtelijke reorganisatieprocedures

  Met uitzondering van de toegangsaanvragen die gebeuren door bepaalde bijzondere accounts die automatisch door het systeem aanvaard kunnen worden zonder de noodzakelijke tussenkomst van een andere persoon, wordt elke toegangsaanvraag gestuurd naar een vooraf bepaalde actor in het dossier (op basis van wat voorzien wordt door de wetgeving). De actor die deze aanvraag moet beantwoorden, wordt per e-mail verwittigd van zodra de aanvraag wordt ingediend.
   
  De actor die de toegangsaanvraag moet aanvaarden of weigeren, is afhankelijk van:

  • de persoon die de toegangsaanvraag heeft gedaan
  • het eventuele bestaan van een schuldenaar en een advocaat van de schuldenaar voor het betreffende dossier (met een account in RegSol)

   

  Behandeling toegang:

  • De schuldenaar verleent de toegang aan zijn advocaat en vice versa, wanneer beiden beschikken over een account in het publieke luik van RegSol.
  • Wanneer de schuldeiser (of zijn advocaat) of een werknemer toegang vragen tot een GRP-dossier, vanuit RegSol public, dan is het de schuldenaar (of zijn advocaat) die de aanvraag behandelt, en de toegang verleent of weigert. De gedelegeerd rechter houdt toezicht over het verlenen of het weigeren van de toegang, en kan eventueel ingrijpen. Als de toegangsaanvraag langer dan 2 dagen onbeantwoord blijft, wordt de gedelegeerd rechter via een e-mail in RegSol genotifieerd.
  • Als een andere partij dan een schuldeiser of een werknemer toegang vraagt tot het dossier, beslist uitsluitend de gedelegeerd rechter. 

   

  De schuldenaar of diens advocaat worden bij het indienen van het GRP-verzoekschrift geïnformeerd over hun verantwoordelijkheid tot het beheer van de toegang tot het dossier. Zij ontvangen een notificatie wanneer een schuldeiser of diens advocaat toegang tot het dossier vraagt. Als de toegang geweigerd wordt is een motivatie verplicht.

  Toegangsaanvragen komende van het Europees “Insolvency Register”
  Toegangsaanvragen komende van het Europees Insolvency Register worden behandeld door de Gedelegeerd rechter (gerechtelijke reorganisatie procedures)
   

  De toegang tot een dossier kan als volgt verleend worden:

  • door in het dashboard op de blauwe tegel “Toegangsaanvragen” te klikken.
  • door in het betreffende dossier rechtstreeks op de groene tegel “Beheer van de toegang tot het dossier” te klikken. 

   
  In beide gevallen ziet u een lijst van de toegangsaanvragen. U dient deze één voor één te aanvaarden of te weigeren door respectievelijk op het groene vinkje te klikken dan wel op het rode kruisje. De weigering dient gemotiveerd te worden.
   

  Indien uw rol dit toelaat (zie hier), kunt u iemand uitnodigen om inzage te nemen in een dossier. 

  • U dient hiervoor eerst naar het dossier te gaan waarin u iemand inzage wenst te geven. Klik op de homepagina van het dossier op de groene tegel “Beheer van de toegang tot het dossier”.
  • Klik vervolgens onderaan rechts op de blauwe toets “Iemand uitnodigen”.
  • Vul de (met een asterisk gemarkeerde) verplichte velden in en klik vervolgens op “Opslaan”.

   

  Deze persoon zal nu een e-mail ontvangen om hem op de hoogte te brengen van deze uitnodiging. U kan ook personen uitnodigen die geen account hebben in het publieke luik van regsol.be. Deze zullen eerst een account moeten aanmaken alvorens inzage te kunnen nemen in het dossier.
   

  In gerechtelijke reorganisaties zijn items zichtbaar in het publieke luik van zodra het artikel voor de eerste maal werd doorgegeven aan de volgende actor. Het item is enkel zichtbaar voor diegenen die het recht hebben om het item te zien. U kan bij elk tijdslijnitem, onderaan in het item, consulteren wie uit het publieke luik het recht heeft dit item in te kijken. Consulteer de groene tegel ‘notificaties’ om te zien welke public actor welke notificatie ontving.

  Indieners van de items kunnen altijd hun ingediende items zien in het publieke luik. 
   

  Uw items zijn meteen zichtbaar in de tijdslijn van het dossier en te consulteren door de private actoren, gekoppeld op het dossier.

  Een item weigeren is enkel mogelijk in faillissementen en niet in GRP’s. In een GRP dient u contact op te nemen met de griffie om het item te neutraliseren. Vervolgens kan het item opnieuw worden aangemaakt.

  RegSol is de authentieke bron voor een insolventiedossier. Eens een document neergelegd werd in het Register, kan en mag het niet verwijderd worden. Een tijdslijnitem wordt neergelegd in het Register van zodra het voor de eerste maal werd doorgegeven naar een volgende actor. Daarnaast kan u enkel acties ondernemen in tijdslijnitems die aan u zijn toegewezen. Controleer de status van een item links onderaan het tijdslijnitem. 

  Overdracht onder gerechtelijk gezag

  Met uitzondering van de toegangsaanvragen die gebeuren door bepaalde bijzondere accounts die automatisch door het systeem aanvaard kunnen worden zonder de noodzakelijke tussenkomst van een andere persoon, wordt elke toegangsaanvraag gestuurd naar een vooraf bepaalde actor in het dossier (op basis van wat voorzien wordt door de wetgeving). De actor die deze aanvraag moet beantwoorden, wordt per e-mail verwittigd van zodra de aanvraag wordt ingediend.

  De actor die de toegangsaanvraag moet aanvaarden of weigeren, is afhankelijk van:

  • de persoon die de toegangsaanvraag heeft gedaan: de advocaat van de schuldenaar of andere
  • het eventuele bestaan van een schuldenaar en een advocaat van de schuldenaar voor het betreffende dossier (met een account in RegSol)

   

  Behandeling toegang: 

  • Wanneer de schuldeiser (of zijn advocaat) of een werknemer(safgevaardigde) toegang vraagt tot een overdrachtsdossier, vanuit RegSol public, dan is het de schuldenaar (of zijn advocaat) die de aanvraag behandelt, en de toegang verleent of weigert. De gedelegeerd rechter houdt toezicht over het verlenen of het weigeren van de toegang, en kan eventueel ingrijpen. 
  • Als de toegangsaanvraag binnen 2 dagen nog niet werd behandeld, wordt de gedelegeerde rechter via mail in RegSol genotifieerd. 
  • Als een andere partij dan een schuldeiser toegang vraagt tot het dossier, beslist uitsluitend de gedelegeerd rechter.

   

  Toegangsaanvragen komende van het Europees “Insolvency Register”
  Toegangsaanvragen komende van het Europees Insolvency Register worden behandeld door de Gedelegeerd rechter.
   

  Als uw rol dit toelaat (zie hier), kunt u iemand uitnodigen om inzage te nemen in een dossier. 

  • U dient hiervoor eerst naar het dossier te gaan waarin u iemand inzage wenst te geven. Klik op de homepagina van het dossier op de groene tegel “Beheer van de toegang tot het dossier”.
  • Klik vervolgens onderaan rechts op de blauwe toets “Iemand uitnodigen”.
  • Vul de (met een asterisk gemarkeerde) verplichte velden in en klik vervolgens op “Opslaan”.

   

  Deze persoon zal nu een e-mail ontvangen om hem op de hoogte te brengen van deze uitnodiging. U kan ook personen uitnodigen die geen account hebben in het publieke luik van regsol.be. Deze zullen eerst een account moeten aanmaken alvorens inzage te kunnen nemen in het dossier.
   

  In een overdracht onder gerechtelijke gezag worden items 

  • zichtbaar in het publieke luik van zodra ze voor de eerste maal worden doorgegeven, en dit voor diegenen die het recht hebben om het item te zien. U kan bij elk tijdslijnitem, onderaan in het item, consulteren wie uit het publieke luik het recht heeft dit item in te kijken. Consulteer de groene tegel ‘Notificaties’ om te zien welke public actor een notificatie ontving
  • meteen zichtbaar voor actoren in het private luik die inzagerecht hebben in het dossier

   

  Een publieke gebruiker die zelf een item indiende, kan dit te allen tijde consulteren in het publieke luik. 
   

  Uw items zijn meteen zichtbaar in de tijdslijn van het dossier en te consulteren door de private actoren, gekoppeld op het dossier.

  Minnelijk akkoord buiten gerechtelijke reorganisatie

  Voor een minnelijk akkoord buiten de GRP kunnen geen toegangsaanvragen ingediend worden. Een publieke gebruiker kan het dossier niet opzoeken in het publieke luik van RegSol. 

  Het is niet mogelijk voor een private gebruiker om publieke actoren uit te nodigen toegang te nemen tot het dossier. Enkel de schuldenaar, of zijn advocaat, kunnen anderen uitnodigen op het dossier.

  Een tijdslijnitem wordt zichtbaar voor de publieke gebruikers (die deel uitmaken van het minnelijk akkoord) op het moment dat deze een status “OK” krijgt.  

  Derden die toegelaten worden tot het dossier door de schuldenaar, hebben enkel toegang tot de items in de tijdslijn van het verzoekschrift. 
   

  Nieuwe tijdslijnitems zijn steeds zichtbaar voor private gebruikers met toegang tot het dossier. 

  Clinics