Faillissementsdossier met een actief hoger dan of gelijk aan 5.001 EUR
305 EUR/jaar
Bepaald in het KB van 27 maart 2017. De berekening van het actief van het faillissement staat in het gebruiksreglement van RegSol.
 

Faillissementsdossier met een actief tussen 1.501 EUR en 5.000 EUR
25 EUR/jaar
Bepaald in het KB van 27 maart 2017. De berekening van het actief van het faillissement staat in het gebruiksreglement van RegSol.
 

Faillissementsdossier met een actief lager dan 1.500 EUR
Gratis
Bepaald in het KB van 27 maart 2017. De berekening van het actief van het faillissement staat in het gebruiksreglement van Regol.
 

Faillissement: het afleveren van een papieren dossier
5 euro voor de eerste 20 pagina’s, te vermeerderen met een bedrag van 0,15 euro per pagina vanaf de 21ste pagina, voor de opmaak en afgifte van de materiële kopie, recto-verso gedrukt in zwart op wit, van de in het register opgenomen bestanden die niet onder het beroepsgeheim of het zakengeheim vallen, bedoeld in artikel XX.131.
Art.XX. 131 voorlaatste lid WER bepaalt dat elke belanghebbende via de curator een materiële kopie kan krijgen van de in het register opgenomen bestanden die niet onder het beroepsgeheim of het zakengeheim vallen, op voorwaarde dat hij een retributie betaalt zoals bepaald bij artikel XX.19.
 

Indienen verzoekschrift GRP
298 EUR (eenmalig)

Na de indiening van uw verzoekschrift ontvangt u een mail die de neerlegging in het register bevestigt. In deze mail vindt u het rekening­nummer voor de betaling van de kosten rechtsbijstand t.b.v. 20 euro. Na ontvangst van uw betaling wordt het verzoekschrift door de griffie op de rol geplaatst voor verdere behandeling.
 

Minnelijk akkoord buiten de gerechtelijke procedure
298 EUR (per 2 jaar)

Het KB van 27 november 2019 bepaalt dat schuldeisers vanaf nu 0 euro moeten betalen voor het neerleggen van de aangifte van schuldvorderingen middels het register met een eventuele inzage van het faillissementsdossier  of voor inzage van het faillissementsdossier middels het register zonder een aangifte van schuldvordering (gewijzigd art. 1, 1° KB 27 maart 2017).
 

Aangifte van schuldvordering
0 EUR/aangifte
Het KB van 27 november 2019 bepaalt dat schuldeisers vanaf nu 0 euro moeten betalen voor het neerleggen van de aangifte van schuldvorderingen middels het register met een eventuele inzage van het faillissementsdossier of voor inzage van het faillissementsdossier middels het register zonder een aangifte van schuldvordering (gewijzigd art. 1, 1° KB 27 maart 2017).

 

Download hier het overzicht van de retributies (01 april 2020)

 

*De retributies kunnen geïndexeerd worden :
Art.XX. 19§ 3. WER bepaalt :  Het bedrag van de retributie bedoeld in paragraaf 2 wordt op 1 januari van ieder jaar aan de hand van de volgende formule van rechtswege aangepast aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen: het nieuwe bedrag is gelijk aan het basisbedrag vermenigvuldigd met het nieuwe indexcijfer en gedeeld door het beginindexcijfer.
 Het beginindexcijfer is dat van de maand december van het jaar gedurende hetwelk het bedrag van de retributie is vastgesteld. Het nieuwe indexcijfer is dat van de maand december van het jaar voorafgaand aan de eerste januari van het jaar gedurende hetwelk de aanpassing plaatsvindt.